top of page

Кредитно-модульна система (КМС) організації навчального процесу у старшій школі – це модель, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та рейтингової системи оцінювання знань учнів, яка впроваджується з метою стимулювання систематичної, ритмічної роботи старшокласників, підвищення об’єктивності оцінювання їхніх знань, самостійної та практичної діяльності, а також активізації потенціальних можливостей творчого зростання і запровадження здорової конкуренції між учнями у навчанні і самовдосконаленні.

Основні завдання КМС:

  • поступова адаптація учнів до системи вищої освіти;

  • сприяння саморозвитку учнів, формування звички планувати своє життя і нести відповідальність, планувати індивідуальну освітню траєкторію (особистий план-прогноз навчальних досягнень з предмету, самоаналіз результатів навчальної праці);

  • стимулювання учасників навчального процесу з метою досягнення високої якості освіти;

  • системний порівняльний аналіз рівня успішності класу, кожного учня з усіх дисциплін (рейтингові діаграми);

  • унормування порядку надання додаткових освітніх послуг відповідно до майбутніх професійних намірів учня, необхідність корекційної роботи (анкетування, особистий навчальний план, персоніфікована варіативна частина, заявки на корекційну роботу і аналіз її результативності).

bottom of page